Huishoudelijk Reglement

Openingstijden

Cher's kids is geopend van maandag tot vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur. In het weekend en in de avonduren is Cher's kids gesloten. Contact met ouders vindt plaats binnen de openingstijden of in de avonduren tot 20.00 uur en niet in de weekenden, tenzij noodzakelijk. 

Opvang buiten de openingstijden vindt altijd plaats in overleg. 

Cher's kids biedt maximaal 4 dagen per week opvang aan. 

Contact kan opgenomen worden via telefoonnummer 0619925353 en via het e-mailadres contact@cherskids.nl 

Opvang

Cher's kids biedt opvang voor vaste uren per maand op de vast afgesproken dagen. Deze vaste uren worden altijd in rekening gebracht, tenzij anders besproken, in het geval van ziekte (zie nadere uitleg onder het kopje ziekte) en tijdens vakanties (zie het kopje vakantie en vrije dagen). 

Flexibele uren zijn alleen mogelijk op vaste dagen en in overleg. Ruildagen kunnen altijd aangevraagd worden. 

Flexibele contracten hebben niet de voorkeur, maar kunnen bij uitzondering wel eens worden aangenomen, mits de huidige bezetting dit toelaat. Bij flexibele contracten wordt er altijd een minimum aan uren afgesproken in het contract welke altijd doorbetaald dienen te worden, ook wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het afgesproken minimum aantal uren.

Halen en brengen

Halen en brengen dient altijd te geschieden op de afgesproken tijdstippen. Lukt dit niet, laat dit dan altijd zo snel mogelijk weten. Wilt u uw kind een keer later/eerder brengen of later/eerder ophalen, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit i.v.m. ons dagritme en planning, dan kunnen we ons hier op afstemmen.

Tarieven

Cher's kids rekent een uurtarief van 6,60. Hierboven op komen nog de kosten van het gastouderbureau. Bij dit tarief zit inbegrepen:

 • Gezonde lunch op basis van natuurlijke producten met daarin alleen van nature aanwezige suikers
 • Gezonde tussendoortjes (denk aan rozijnen, meergranen rijstwafels, volkoren soepstengels, volkoren kaakjes) 
 • Fruit en rauwkost
 • Water, thee, melk indien gewenst en suikervrije diksap.

Wennen

Bij Cher's Kids heeft uw kind recht op 2 kosteloze wenmomenten voor de daadwerkelijke opvang van start gaat. Het eerste wenmoment is desgewenst samen met de ouder(s) en maximaal twee uur en het tweede wenmoment is maximaal drie uur. Wanneer blijkt dat er meer wenmomenten wenselijk zijn voor het kind, wordt hierover contact opgenomen zodat er gekeken kan worden waar het kind eventueel nog baat bij kan hebben. De wen uren die buiten de vijf kosteloze uren worden besproken of aangevraagd, worden altijd gefactureerd volgens het geldende uurtarief van Cher's Kids.

Meegeven naar de opvang

Wat u altijd dient mee te geven naar de opvang of bij de opvang kunt laten bewaren:

 • Luiers
 • Billendoekjes 
 • Sudocreme
 • Flesvoeding /borstvoeding (geef altijd 1 voeding extra mee) 
 • Slofjes 
 • Een extra setje kleding (buitenspeelkleding)

Ziektebeleid Cher's kids 

Wanneer blijft een kind thuis of dient het opgehaald te worden:

 • Koorts (afhankelijk van de hoogte en hoe fit het kind is, vanaf 38,5 is thuis uitzieken)
 • Diarree (wat niet door tandjes komt en meerdere keren plaatsvindt binnen 24 uur)
 • Overgeven
 • Buikgriep virus (is zeer besmettelijk) het kind kan niet komen zolang het ziek is en is daarna zeker nog 3 dagen besmettelijk. Het kind kan pas weer naar de opvang komen als het niet meer besmettelijk is.
 • Wanneer het kind niet wilt eten of drinken
 • Hangerig en futloos (als het kind niet met de groep en de dag mee kan komen)
 • Wanneer het kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals:
 • Kinkhoest (i.v.m. Baby's in de opvang)
 • Rotavirus, zolang er klachten zijn wordt uw kind niet opgevangen. 
 • Roodvonk 
 • Mazelen
 • Krentenbaard 
 • Koortslip, tenzij deze goed afgedekt kan worden.
 • Hoofdluis 
 • Hand-, voet en mondziekte; het kind kan naar de opvang komen wanneer het goed kan eten en drinken en zich fit genoeg voelt. 
 • Rode hond moet altijd gemeld worden i.v.m. mogelijke zwangerschappen.
 • Ringworm (een schimmel infectie vd huid) het kind kan pas naar de opvang komen wanneer de behandeling gestart is.
 • Een luchtweg infectie vd onderste luchtwegen i.v.m. kans op longontsteking en benauwdheid.

Bij verkoudheid kan ik uw kind opvangen mits het kind zich fit genoeg voelt en mee kan komen met de dag. Is het kind te afhankelijk van de verzorger of te vermoeid of beroerd, dient het kind thuis uit te zieken. Het kind dient zich ook goed genoeg te voelen om mee naar buiten te kunnen. 

Bij Cher's kids wordt er geen paracetamol gegeven en uw kind mag deze ook niet toegediend krijgen voor het naar de opvang wordt gebracht. Paracetamol heeft een onderdrukkende werking en ik kan hierdoor moeilijk het ziekteverloop van uw kind beoordelen. Daarnaast geeft paracetamol na uitwerking kans op warmtestuwing en koortsstuipen. 

Overige medicijnen worden alleen toegediend op doktersvoorschrift en hiervoor dient altijd een medicijnverklaring ondertekend te worden.

Bij ziekte wordt er altijd contact opgenomen voor overleg. In de regel geldt dat opvang verantwoord moet zijn voor zowel het zieke kind, als voor de andere kinderen en ook voor mijzelf. Het zieke kind moet zich goed genoeg voelen en mee kunnen komen met de groep en de dag, het is hierbij ook belangrijk dat het kind fit genoeg is om naar buiten te kunnen. Is dit niet het geval dient het kind thuis uit te zieken. 

Doorbetaling bij ziekte

Wanneer uw kind door ziekte niet naar de opvang kan komen dienen de uren doorbetaald te worden. Er is immers een plek gereserveerd voor uw kind die dag welke ik niet op kan vullen. U krijgt wel de mogelijkheid om in dezelfde maand, een dag te compenseren, zolang de groepsgrootte dit toelaat. Wanneer er door ziekte van mijzelf of iemand binnen mijn gezin geen opvang plaats kan vinden, worden de uren niet in rekening gebracht en dient u zelf te zorgen voor vervangende opvang. Het gastouderbureau kan u hierbij eventueel helpen.

Privacy

I.v.m. privacy van alle gezinnen is het wenselijk dat dingen die besproken worden ( met inachtneming van de privacywet ) ook zo behandeld worden en niet buiten de opvang worden verspreid. Foto's en ander beeldmateriaal wat gedeeld wordt van uw kind, waar ook andere kinderen opstaan mogen niet verspreid en/of gedeeld worden op social media. 

Cher's kids plaatst alleen beeldmateriaal van uw kind op social media met schriftelijke toestemming van de ouders.

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen dienen tenminste 2 maanden van te voren schriftelijk doorgegeven te worden. Wanneer vakanties en vrije dagen niet tijdig, worden doorgegeven behoud ik mij het recht de uren door te factureren. Ik heb die dag immers een plek gereserveerd voor uw kind welke ik niet op kan vullen. 

Mijn eigen vakanties en vrije dagen hoeven niet doorbetaald te worden, de bijzondere dagen worden wel doorgefactureerd (goede vrijdag, Pasen, bevrijdingsdag, Pinksteren, Hemelvaart). 

Wanneer er meer dan zes weken vakantie wordt genomen in één jaar door het gezin, waarbij het kind niet naar de opvang komt, worden deze uren ook volgens contract in rekening gebracht.

Wijzigingen

Structurele wijzigingen dienen minimaal één maand van te voren aangevraagd te worden. Hiervoor wordt meestal ook een nieuw contract opgemaakt. Incidentele wijzigingen in dagen dienen minimaal een week van te voren aangevraagd te worden en incidentele wijzigingen in uren minimaal 24 uur van te voren. In de laatste twee gevallen wordt er wel gefactureerd volgens contract. 

Opzegging

Bij Cher's Kids heeft u een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te worden gedaan bij zowel Cher's Kids als bij het gastouderbureau. U kunt uw opzegging mailen voor het eind van de maand naar contact@cherskids.nl Wilt u de laatste maand geen gebruik meer maken van de opvang, dient u de uren alsnog door te betalen. 

In een aantal gevallen behoud ik mij het recht het contract per direct (tijdelijk) stop te zetten;

 • Wanneer het betalingsgedrag niet volgens het contract wordt nageleefd. De betaling dient altijd binnen 7 dagen na datum factuur gedaan te worden aan het gastouderbureau.
 • Wanneer u zich niet aan dit huishoudelijk reglement houdt 
 • Wanneer het kind een bedreiging /gevaar en of belasting vormt voor zichzelf, de gastouder of de andere aanwezige kinderen

Hygiëne en veiligheid

Bij Cher's kids mag er niet binnen gelopen worden met schoenen. De schoenen worden opgeborgen in de schoenenkast. U kunt uw kind slofjes meegeven voor binnen in de opvang. 

De opvang wordt goed schoongehouden met kindvriendelijke schoonmaakmiddelen op basis van natuurlijke ingrediënten. De binnenruimte wordt dagelijks gezogen en geventileerd, daarnaast wordt er meermaals per week schoongemaakt met de stoomreiniger. Zowel de opvang als de omgeving van de opvang is huisdier- en rookvrij. 

Jaarlijks wordt de opvang geïnspecteerd op risico's en veiligheid door het gastouderbureau middels een risico inventarisatie. De opvang is goedgekeurd door de GGD. Ik ben altijd in het bezit van een geldig EHBO certificaat.

Aansprakelijkheid

Elk gezin dient een eigen wettelijk aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Ouders zijn en blijven (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor de schade die het kind heeft veroorzaakt bij de gastouder en/of derden. Als gastouder ben ik niet verantwoordelijk voor het kwijtraken/ beschadigen van eigen speelgoed en kleding van het kind. Gelieve het kind geen eigen speelgoed mee te geven naar de opvang en een setje oude kleding en schoenen mee te geven voor het buitenspelen. 

Cher's kids beschikt ook over alle benodigde verzekeringen.